Проект и главна цел:

Проект – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Цел – Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Договор: BG16RFOP002-2.073-8724-С01
Бенефициент: “ТРАНСТЕКСТИМ“ ЕООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00лв. европейско и 1 500,00лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020г.
Край: 20.11.2020г.

В рамките на два дни от сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ на уеб-сайта на бенефициента (ако има такъв) да се публикува кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати. Изрично е посочен финансовия принос на ЕС и общото лого за програмен период 2014-2020.

Проект – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Резултатите от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COV1D-19 и стабилност на работни места.

Цел – Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COV1D-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COV1D-19 и стабилност на работните места.